Köszönjük, hogy EliteRomanianEscorts.com szolgáltatásait választotta.

Mint minden informatikai közeg, amelyik biztonságos, kiegyensúlyozott működésre törekszik, az oldal alkalmazásait és használatát bizonyos „Kikötésekhez és feltételekhez” köti, melyekkel ön értelemszerűen egyetért, kattintson az "BELÉP (+18)", ellenkező esetben a honlap belső oldalai rendeltetésszerű használat mellett nem hozzáférhetőek.Bevezetés

01. cikkely – A honlap bármely belső oldalára való belépéssel ön értelemszerűen igazolja, hogy elolvasta megértette és az ügy ismeretében teljes mértékben elfogadta a használati „Kikötéseket és feltételeket”, ezen rendelkezések jogi szempontból azonosak egy szerződéses megállapodás mely ön között és a honlapot képviselő személy között jött létre.

02. cikkely – Azzal, hogy ön kifejezte egyetértését a használati „Kikötésekre és feltételekre” vonatkozóan, saját felelősségére igazolja, hogy 18 életévét betöltött személy, jogilag nagykorú és általában nem zavarják a kizárólag felnőttek számára készült tartalmat (meztelenséget) tartalmazó információk vagy képek.

03. cikkely – A „Kikötések és feltételek” menüpontban foglaltak a felhasználó részéről elfogadottnak minősülnek, amennyiben kattintson az BELÉP (+18). Figyelem! Ezen gomb kattintson nélkül, rendeltetésszerű felhasználás esetén a honlap nem engedélyezi a belső oldalak tartalmához való hozzáférést.Figyelmeztetés:

04. cikkely – A 196/2003 számú, „Pornográfia megelőzését és leküzdését célzó Törvény” előírásainak, illetve a 196/2003 számú Törvényt módosító 496/2004 számú Törvény előírásainak megfelelően közöljük az alábbiakat:
a) - a honlap kizárólag felnőttek számára ajánlott információkat és képi anyagot tartalmaz;
b) - a honlap KISKORÚAK SZÁMÁRA SZIGORUAN TILOS!
c) - a honlap prűd beállítottságú személyek számára nem ajánlott;

05. cikkely – A „Kikötések és feltételekben” foglalt rendelkezéseket teljes egészében figyelmesen ajánlott elolvasni, mivel ezek nélkülözhetetlen feltételeit jelentik a honlap tartalmának természetére vonatkozó teljes megismerésnek, illetve, amennyiben ön ezen rendelkezésekkel egyetért, a saját beleegyezését, ami a belső oldalak hozzáférésének alapfeltétele.

06. cikkely – Az ön kétséget kizáró beleegyezése a honlap „Kikötéseire és feltételeire” vonatkozóan, teljes és egyedi (szerződésszerű) megállapodásnak minősül ön és a honlapot képviselő személy között.

07. cikkely – Amennyiben ön nem fogadja el teljes egészében a honlap „Kikötéseit és feltételeit”, úgy ön bármikor szabadon elhagyhatja ezt az informatikai felületet, bármilyen formaság, vagy kötelezettség nélkül.

08. cikkely – A holnap fenntartja a tartalom változtatásának, frissítésének, vagy az oldal arculati változtatásának jogát csakúgy, mint a „Kikötések és feltételek” változtatásának jogát is minden előzetes, vagy utólagos értesítés nélkül, ezért:
a) - kérjük látogasson el rendszeresen a honlapunkra, hogy naprakészen tájékozódhasson az esetlegesen bekövetkező változásokról;
b) - amennyiben ön az új rendelkezésekkel, vagy azok lehetséges következményeivel nem ért egyet, úgy ön azonnal és (bármely rendelkezés) korlátozása nélkül azonnal elállhat a honlap látogatásától.

09. cikkely – A honlapot látogató személyeknek kötelező módon nagykorúnak kell lenniük (legalább 18 betöltött életév), így mindenki felelős az érvényes törvényi előírások ismeretéért, következésképp nem hivatkozhat a törvények megszegése révén ráháruló közvetlen kötelezettségek ismeretének vagy értésének hiányára.

10. cikkely – A honlap nem szavatolhatja (és nem is fogja), hogy a működési funkciók, illetve egyéb, belső oldalakon található adatok (szöveg, grafikai anyag, fényképek, videók, járulékos információk, stb.,) megszakítás nélkül, hibátlanul és folyamatosan hozzáférhetőek lesznek, sem azt, hogy az oldal működését szolgáló szerveren, illetve interaktív felületen nem fordulhatnak elő (ha csak nagyon rövid időre is) vírusok, vagy más informatikailag ártalmas programok, még akkor sem, ha a honlap karbantartói mindent elkövetnek az ilyen szituációk kiküszöbölése érdekében.

11. cikkely – A honlap semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha az oldal a felhasználók részére, műszaki, vagy adminisztratív, szervezési, jogi, esetleg gazdasági okok miatt, meghatározatlan időtartamra hozzáférhetetlen.

12. cikkely – Kérjük tudomásul venni, hogy bármilyen adatátvitel erre, vagy erről a honlapról rossz szándékú harmadik személyek által is hozzáférhető lehet, ilyen értelemben az önök adatainak bizalmasan történő kezelése nem garantált.A honlap felhasználásának általános feltételei.

13. cikkely – A honlap céljául tűzte ki, hogy olyan virtuális teret hozzon létre, melynek mentén az érdekelt felhasználóknak lehetőségük nyílik az ismerkedésre, véleménycserére, illetve különböző jellegű kapcsolatokhoz partnerkeresésre.

14. cikkely – A felhasználók saját, személyes felületet hozhatnak létre, ezeken tehetik közzé hirdetéseiket a lehetséges ügyfelek azonosítása érdekében.

15. cikkely – Az Egyesült Nemzetek Szövetsége által 1948. szeptember 10-én jóváhagyott „Emberi jogok Egyetemes Nyilatkozata” alapján az oldal a felhasználók részére teljes körű szabadságot biztosít a privát szférára vonatkozó személyes választás kifejezésére és gyakorlására vonatkozóan, beleértve az intim kapcsolatok témakörét is, ha az nem feltételez, vagy segít elő bizonyos, a törvény által bűnténynek minősülő cselekményeket.

16. cikkely – A honlap az ott hirdetéseket feltöltő magán-, vagy jogi személyeknek nem alkalmazottja és nem képviselője, továbbá ne, működik ügynökségként, sem call-centerként.

17. cikkely – A honlap csakis virtuális hordozóként működik, kizárólag a regisztrált felhasználók által megfogalmazott, szerkesztett és feltöltött hirdetések közlése céljából.

18. cikkely – Az oldal felhasználása szigorúan tilos prostituáltak és kerítők számára.

19. cikkely – Az ön érdeke ezen honlappal kapcsolatosan kizárólag MAGÁNJELLEGŰ, a belső oldalak hozzáférése közzététel céljából tiltott. Az oldalra regisztrált adatok KIZÁRÓLAGOSAN saját célból kerülhetnek felhasználásra.

20. cikkely – Tekintettel arra, hogy az oldal tevékenysége kizárólag a felhasználók által feltöltött adatokra korlátozódik, ezen (írott vagy képi) anyagok alakjáért, tartalmáért, valódiságáért és hitelességéért kizárólagosan a feltöltőt terhelheti felelősség.

21. cikkely – Az oldal rendszergazdái mindenkor nyitottak az önök által tett, informatikai felület működésének javítását elősegítő ötletekre, javaslatokra, és amennyiben ezek kivitelezhetőek, lehetségesek és a célkitűzéseinkkel összhangban vannak, biztosíthatunk mindenkit, hogy mindent elkövetünk majd a megvalósítás érdekében.

22. cikkely – Ha ön regisztrál az oldalon, hozzájárul, hogy a rendszergazdáktól tájékoztató, vagy gazdasági jellegű értesítést (reklámot) kapjon e-mailben.Szellemi tulajdon

23. cikkely – A honlap „Kikötéseinek és feltételeinek” elfogadásával egyidejűleg ön kötelezettséget vállal a szerzői és járulékos jogokra vonatkozó 8/1996 számú Törvény elfogadására nézve, így tudomásul veszi, hogy tilos az oldalra feltölteni, vagy tartalmához hozzáadni bármely más fizikai, vagy jogi személy szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, vagy más járulékos tulajdonjogát sértő anyagot.

24. cikkely – Az anyag (szöveg, grafika, fényképek) feltöltésével az oldalra ön egyértelműen hozzájárul, hogy a rendszergazdák ingyenes jogcímen, visszavonhatatlanul és korlátlanul felhasználhassák, sokszorosítsák, módosítsák, átdolgozzák, közzétegyék, lefordítsák, terjesszék, hirdessék az anyagot, vagy az adatok (részleges vagy teljes mértékű) felhasználása révén újraszerkesszék azt, belföldön, vagy nemzetközi szinten, illetve, hogy azokat egyéb dolgozatokhoz felhasználják.

25. cikkely – A honlap tartalma és a dizájn, azaz minden, ami kimeríti a felhasználók rendelkezésére bocsátott grafikai és ideológiai tartalmat, szövegek, szlogenek, fotók, grafikonok, rajzok, vegyes képi megoldások, az interaktív felületen hozzáférhető adatbázisok ( adott esetben a honlap képviselőinek tulajdonát képező koncepciók), valamint bármely más anyag, feltöltött tartalom a román és nemzetközi jog által védett szellemi tulajdont képvisel.

26. cikkely – A honlap felhasználói az oldalra vonatkozó „copyright” jogokról minden oldal alján a: Copyright - 2006 © Minden jog fenntartva. feliratra kattintva tájékozódhatnak.

27. cikkely – A honlapra regisztrált felhasználók, partnerek, vagy harmadik személy által feltöltött adatokra, vagy tartalomra vonatkozó szerzői jog, illetve adott esetben a felelősség kizárólag az adatokat vagy tartalmat –függetlenül azok mibenlététől- feltöltő személyt illeti.Magánfelhasználás.

28. cikkely – A magánjellegű felhasználás valós, egyéni, oszthatatlan (különböző valós jogkörök felosztása – tulajdon-, használatim rendelkezési jog) jogként, azaz a birtokos tulajdonjogaként definiálható, amely a birtokos számára biztosítja a mások tulajdonát képező javak feletti tulajdonjog és használati jog gyakorlását, de kizárólag a saját, vagy a családja szükségleteit kielégítő mérték erejéig.
A használati jogot csak magánszemély birtokolhatja.
A használati jog szigorúan egyéni, azaz annak haszonélvezője nem ruházhatja át más személyre a jog birtoklása nyomán származó közvetlen hasznot, vagy mellékjövedelmet.

29. cikkely – Szigorúan tilos az oldalt, a „Kikötések és feltételekben” meghatározott rendelkezések által előírt céloktól eltérő, bármely más célból felhasználni.

30. cikkely – A honlap felhasználását biztosító engedély nem vonatkozik az oldal tartalmával kapcsolatos adatgyűjtésre, adathalmozásra, másolásra, sokszorosításra, az adatok megosztására és közzétételére, továbbá nem vonatkozik a számítógépes robotfunkciók, vagy spider-ek (az interneten különleges visszaható folyamatot futtató program) működéséhez nélkülözhetetlen adatgyűjtésre, az oldal rendszergazdáinak írásos jóváhagyása nélkül.
A fenti tiltás aló,l korlátozott mértékben, kivételt képeznek az internetes keresőoldalak, illetve azok a non-profit adatbázisok, melyek adatgyűjtő eszközöket használnak az oldalra utaló hiperlinkek közzététele érdekében.Jogosulatlan felhasználás.

31. cikkely – Az oldal tartalma kizárólag magánjellegű felhasználásra készült.

32. cikkely – Szigorúan tilos és törvényesen büntethető:
a) - a honlap tulajdonjogát (szerzői jogát) igazoló jelzések eltávolítása bármely tartalomról (szöveg, szlogenek, fényképek, grafikai ábrák, rajzok, vegyes képi megjelenítések, stb.) vagy annak bármely részletéről;
b) - bármely eszköz által az oldal alaki vagy tartalmi változtatásában/módosításában való közvetlen, vagy közvetett módon történő részvétel, továbbá az oldal tartalmának teljes egészében, vagy részlegesen történő közlése, forgalmazása, kölcsönzése, továbbítása, átruházása, adományozása;
c) - a honlap birtokát képező bármely jellegű tartalom (alak, grafikai vagy eszmei fogalom, szöveg, szlogenek, grafikai ábrák, rajzok, fényképek, vegyes képi megjelenítések, adatbázisok, interaktív felület, stb.) kereskedelmi célból történő részleges vagy teljes egészében történő másolása vagy rögzítése más oldalakon, vagy szerveren, vagy egyéb informatikai felületen;
d) - a honlap tartalmának részleges vagy teljes egészében történő módosítása, idegen nyelvre történő fordítása esetleg más programnyelvre való átírása;
e) - az oldal tartalmának (alak, grafikai vagy eszmei fogalom, szöveg, szlogenek, grafikai ábrák, rajzok, fényképek, vegyes képi megjelenítések, adatbázisok, interaktív felület, stb.) részben, vagy teljes egészében történő felhasználásából származó munkák készítése;
f) - az oldal tartalmának teljes egészére, vagy annak bizonyos részletére vonatkozó „retro-mérnöki” tevékenység (az a gyakorlat, mely során egy kész terméket elemeznek a gyártási elv létrejöttének kiderítése érdekében) végzése, kivéve az érvényes törvények által határozott módon szabályozott eseteket;
g) - az oldal tartalmának (alak, grafikai vagy eszmei fogalom, szöveg, szlogenek, grafikai ábrák, rajzok, fényképek, vegyes képi megjelenítések, adatbázisok, interaktív felület, stb.) részben, vagy teljes egészében történő árúba bocsátása, harmadik fél részére történő átadása;
h) - bármely technológia, spyder, automatizált rendszer, informatikai program, vagy kézi eszköz használata az oldal szervereire feltöltött összes adatra vonatkozó adatkövetés, adatrögzítés, másolás vagy adatmentés céljából;
i) - az oldal felhasználásával közzétenni és továbbítani törvényellenes, vagy valótlan, kétértelmű tartalmat;
j) - bármely jellegű adat közzététele, vagy továbbítása, ami hamis, vagy gyanús, megtévesztő utalásokat tartalmaz;
k) - az oldalra történő belépés, vagy annak felhasználása a szokásostól eltérő módon, eltérően attól, ahogy annak felhasználását kidolgozták, következésképp így csökkentve az oldal, illetve a kapcsolódó informatikai rendszerek teljesítményét, működőképességét;
l) - bármely programozói eszköz, technológia, vagy bármilyen típusú informatikai vírus feltöltése, közlése vagy továbbítása, ami kárt okozhat az oldal, vagy az azt kiszolgáló berendezések működésében;
m) - az oldal felhasználása, más oldalra irányuló reklámtartalmú linkek, hirdetések, márkanevek, termékek, vagy szolgáltatások reklámozása, feltöltése az oldal rendszergazdáinak írott jóváhagyása nélkül;

33. cikkely – A személyes felhasználás módjától eltérő használatra irányuló kérelmeket a honlap „Kapcsolat” oldalán található e-mailben lehet benyújtani.

34. cikkely – Fenntartjuk a jogot (kötelezettségek nélkül), hogy kijavíthassunk, módosítsunk, visszautasítsunk, töröljünk bármely anyagot, esetleg a regisztráció felfüggesztésének terhe mellett erre felszólíthassuk a tagokat, ha az oldalra feltöltött, vagy ott megosztott anyag véleményünk szerint megszegi a „Kikötések és feltételek” rendelkezéseit, rosszhiszemű, veszélyeztetheti bizonyos személyek életét vagy testi épségét, jogsértő, hitelrontó, rasszista, diszkriminatív, vagy bármely módon sértheti az oldal látogatóinak, a regisztrált tagoknak, illetve a velük együttműködő személyek hírnevét.

35. cikkely – Amennyiben ön úgy ítéli meg, hogy a honlapon található bármely tartalom sérti az ön intellektuális tulajdonjogát, magánélethez való jogát, illetve bármely egyéni, vagy közösségi jogot sért, kérjük, azonnal értesítsen erről e-mailben a „Kapcsolat” oldalon található felületen.Felelősségkorlátozás.

36. cikkely – A felhasználók, szerződéses partnerek, illetve harmadik személy által feltöltött, bármilyen jellegű anyag esetén az oldal informatikai szolgáltatói minőségben működik, és mint ilyet, objektív módon, nem terheli felelősség az adott anyag tartalmáért, vagy közösségi szinten kifejtett hatásáért.

37. cikkely – Mindent elkövetünk azon információk (szöveg, grafika, képi), hirdetések, vagy hozzászólások azonosítása, illetve kiszűrése érdekében, melyek sértik a valós, korrekt tájékozódást, mindazonáltal vitathatatlanul fennáll annak a lehetősége, hogy bizonyos, regisztrált felhasználók, vagy harmadik személy által feltöltött anyag (szöveg, grafika, fénykép, vagy járulékos adat, stb.,), hirdetés, vagy hozzászólás megszegi az általunk kötelezőnek ítélt szabályokat.
Amennyiben ön ilyesmit vesz észre, nyomatékosan kérjük, közölje velünk e-mailben észrevételeit, a „Kapcsolat” oldalon található felületen.

38. cikkely – A honlap rendszergazdái, a műszaki üzemeltetést elősegítő teljes csapathoz hasonló módon kötelezettséget vállalnak, hogy folyamatosan mindent elkövet a működési paraméterek állandó és számottevő javítása érdekében, illetve a honlap összetételének folyamatos javítása érdekében, hogy az önök számára az adatok hozzáférhetősége és azok áramlási sebessége minél kifogástalanabb legyen, de nem garantáljuk, és nem is fogjuk, hogy ilyen irányú törekvéseink valamennyi felhasználónk igényeinek megfelelő szintre képesek emelni a színvonalat, mivel a célzott teljesítmény koordinátáit nem tudjuk olyan hatékonysággal uralni, hogy azok döntő módon javuló tendenciát mutassanak.

39. cikkely – A „Kikötések és feltételek” azon rendelkezéseit kivéve, melyek kifejezett módon a hatáskör, illetve a felelősségvállalás áthárítására vonatkoznak, valamint a különleges kötelezettségvállalást előíró törvényi rendelkezések kivételével a honlap bármely tevékenysége mentesül a kötelezettségek, illetve a felelősség, kárigények alól.Korlátozások, módosítások, lehetetlenségek.

40. cikkely – A honlap rendszergazdái bármikor megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszakíthatják az oldal működését, vagy annak összetételét, beleértve az oldal teljes rendelkezésre állását, felhasználhatóságát, az adatbázist, vagy az informatikai felületet, amennyiben jogi, gazdasági, vagy műszaki indok teszi szükségessé ezt a lépést.

41. cikkely – Ön egyetért azzal, hogy az oldal nem tekinthető felelősnek (semmilyen körülmények között sem) sem önnel sem más, harmadik személlyel szemben a személyes adatok törlése, vagy a rendelkezésre álló adatokhoz való hozzáférés korlátozása miatt.

42. cikkely – A honlap rendszergazdái közlik, hogy lehetnek olyan meghatározhatatlan időszakok, mikor az oldal karbantartás, fejlesztés vagy egyéb, előreláthatatlan műszaki problémák (váratlan események) miatt illetve a jobb hozzáférést biztosító szükséges műveletek végzése miatt hozzáférhetetlen.Mentség és mentesség.

43. cikkely – Amennyiben a honlap nem vesz tevékenyen részt az érdekelt felhasználók közötti üzenetközvetítésben, társadalmi interakciókban (melyek a jelen virtuális felületre történő belépés következménye), a felhasználók közötti esetleges nézeteltérések esetén ön egyetért azzal, hogy mentesülünk mindennemű felelősség alól, és velünk szemben semmilyen követelést, kárigényt nem támaszt.Záró rendelkezések.

44. cikkely – A „Kikötések és feltételekben” rögzített rendelkezések az ön és a honlap között kötött teljes és egyéni megállapodást hivatott szolgálni, az oldal felhasználására vonatkozóan.

45. cikkely – Amennyiben a „Kikötések és feltételekben” foglalt rendelkezések bármelyikének alkalmazására, vagy kötelezővé tételére irányulóan kudarcot vallunk, abból nem következik, hogy a honlap szabályzatában foglalt egyéb rendelkezéstől el lehet térni, vagy azokat figyelmen kívül lehet hagyni.

46. cikkely – Amennyiben, bármilyen indokból, egy illetékes bíróság, vagy igazságügyi szerv a „kikötések és feltételekben” bejegyzett rendelkezések bármelyikét alkalmazhatatlannak, vagy végrehajthatatlannak ítéli, az adott rendelkezést megfelelően kezeljük, a többi rendelkezés pedig változatlanul érvényben marad.
Kérjük, hogy értesítsen, ha tudomást szerez a fenti „Kikötések és feltételek” megszegése, közölje továbbá, ha működési zavarról szerez tudomást, vagy olyan észrevétele van, ami véleménye szerint javíthatja az oldal jobb felhasználását.


Köszönettel!
Admin.
Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket
Elhagy (-18)Belép (+18)

Váltson nyelvet:

vip kísérők Bukarestben - romániai kísérők - elit román kísérők - vip kísérők Bukarestben - A legjobbak - valódi képekkel rendelkező romániai kísérők - romantikus, erotikus masszázs - bukaresti elit kísérők - kísérő szolgáltatás Romániában